مشكلة جداً غريبه ؟؟؟! انا اول مره اشوفها ..!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اعضاء معهد ترايدنت اتمنى ان تكونو على احسن حال اخوكم عبدالرحمن الشمري طالبكم طلب ابغى حل لمشكله غريبه في

صورة 'نبض رجل' الرمزية
نبض رجل
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 04 - 10 - 2007
رقم العضوية : 40376
المشاركات: 459
قديمة 18 - 11 - 2007, 13:46
المشاركة 1
 • قوة السمعة : 57
 • الإعجاب: 4

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  اخواني اعضاء معهد ترايدنت اتمنى ان تكونو على احسن حال

  اخوكم عبدالرحمن الشمري طالبكم طلب ابغى حل لمشكله غريبه في احد المنتديات الي انا فيها

  لما افتح المنتدى يطلع لي تحميل ملف ولما احمل الملف احصل بداخله هذا الكود :

  رمز PHP:
  <?php
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 3.6.8 - Nullified by vBulletin Team
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright ©2000-2007 Jelsoft Enterprises Ltd. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/

  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
  define('GET_EDIT_TEMPLATES''newpm,insertpm');
  define('THIS_SCRIPT''private');

  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array(
      
  'posting',
      
  'postbit',
      
  'pm',
      
  'reputationlevel',
      
  'user'
  );

  // get special data templates from the datastore
  $specialtemplates = array(
      
  'smiliecache',
      
  'bbcodecache',
      
  'banemail',
      
  'noavatarperms',
  );

  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array(
      
  'USERCP_SHELL',
      
  'usercp_nav_folderbit'
  );

  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array(
      
  'editfolders' => array(
          
  'pm_editfolders',
          
  'pm_editfolderbit',
      ),
      
  'emptyfolder' => array(
          
  'pm_emptyfolder',
      ),
      
  'showpm' => array(
          
  'pm_showpm',
          
  'pm_messagelistbit_user',
          
  'postbit',
          
  'postbit_wrapper',
          
  'postbit_onlinestatus',
          
  'postbit_reputation',
          
  'bbcode_code',
          
  'bbcode_html',
          
  'bbcode_php',
          
  'bbcode_quote',
          
  'im_aim',
          
  'im_icq',
          
  'im_msn',
          
  'im_yahoo',
          
  'im_skype',
      ),
      
  'newpm' => array(
          
  'pm_newpm',
      ),
      
  'managepm' => array(
          
  'pm_movepm',
      ),
      
  'trackpm' => array(
          
  'pm_trackpm',
          
  'pm_receipts',
          
  'pm_receiptsbit',
      ),
      
  'messagelist' => array(
          
  'pm_messagelist',
          
  'pm_messagelist_periodgroup',
          
  'pm_messagelistbit',
          
  'pm_messagelistbit_user',
          
  'pm_messagelistbit_ignore',
      )
  );
  $actiontemplates['insertpm'] =& $actiontemplates['newpm'];

  // ################## SETUP PROPER NO DO TEMPLATES #######################
  if (empty($_REQUEST['do']))
  {
      
  $temppmid = ($temppmid intval($_REQUEST['pmid'])) < $temppmid;

      if (
  $temppmid 0)
      {
          
  $actiontemplates['none'] =& $actiontemplates['showpm'];
      }
      else
      {
          
  $actiontemplates['none'] =& $actiontemplates['messagelist'];
      }
  }

  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
  require_once('./global.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_user.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_misc.php');

  // #######################################################################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // #######################################################################

  // ###################### Start pm code parse #######################
  function parse_pm_bbcode($bbcode$smilies true)
  {
      global 
  $vbulletin;

      require_once(
  DIR '/includes/class_bbcode.php');
      
  $bbcode_parser =& new vB_BbCodeParser($vbulletinfetch_tag_list());
      return 
  $bbcode_parser->parse($bbcode'privatemessage'$smilies);
  }

  // ###################### Start pm update counters #######################
  // update the pm counters for $vbulletin->userinfo
  function build_pm_counters()
  {
      global 
  $vbulletin;

      
  $pmcount $vbulletin->db->query_first("
          SELECT
              COUNT(pmid) AS pmtotal,
              SUM(IF(messageread = 0 AND folderid >= 0, 1, 0)) AS pmunread
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
          WHERE pm.userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . "
      "
  );

      
  $pmcount['pmtotal'] = intval($pmcount['pmtotal']);
      
  $pmcount['pmunread'] = intval($pmcount['pmunread']);

      if (
  $vbulletin->userinfo['pmtotal'] != $pmcount['pmtotal'] OR $vbulletin->userinfo['pmunread'] != $pmcount['pmunread'])
      {
          
  // init user data manager
          
  $userdata =& datamanager_init('User'$vbulletinERRTYPE_STANDARD);
          
  $userdata->set_existing($vbulletin->userinfo);
          
  $userdata->set('pmtotal'$pmcount['pmtotal']);
          
  $userdata->set('pmunread'$pmcount['pmunread']);
          
  $userdata->save();
      }
  }

  // ############################### initialisation ###############################

  if (!$vbulletin->options['enablepms'])
  {
      eval(
  standard_error(fetch_error('pm_adminoff')));
  }

  // the following is the check for actions which allow creation of new pms
  if ($permissions['pmquota'] < OR !$vbulletin->userinfo['receivepm'])
  {
      
  $show['createpms'] = false;
  }

  // check permission to use private messaging
  if (($permissions['pmquota'] < AND (!$vbulletin->userinfo['pmtotal'] OR in_array($_REQUEST['do'], array('insertpm''newpm')))) OR !$vbulletin->userinfo['userid'])
  {
      
  print_no_permission();
  }

  if (!
  $vbulletin->userinfo['receivepm'] AND in_array($_REQUEST['do'], array('insertpm''newpm')))
  {
      eval(
  standard_error(fetch_error('pm_turnedoff')));
  }

  // start navbar
  $navbits = array(
      
  'usercp.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] => $vbphrase['user_control_panel'],
      
  'private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] => $vbphrase['private_messages']
  );

  // select correct part of forumjump
  $frmjmpsel['pm'] = 'class="fjsel" selected="selected"';
  construct_forum_jump();

  $onload '';
  $show['trackpm'] = $cantrackpm $permissions['pmpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_pmpermissions['cantrackpm'];

  $vbulletin->input->clean_gpc('r''pmid'TYPE_UINT);


  // ############################### default do value ###############################
  if (empty($_REQUEST['do']))
  {
      if (!
  $vbulletin->GPC['pmid'])
      {
          
  $_REQUEST['do'] = 'messagelist';
      }
      else
      {
          
  $_REQUEST['do'] = 'showpm';
      }
  }

  (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_start')) ? eval($hook) : false;

  // ############################### start update folders ###############################
  // update the user's custom pm folders
  if ($_POST['do'] == 'updatefolders')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_gpc('p''folder'TYPE_ARRAY_NOHTML);

      if (!empty(
  $vbulletin->GPC['folder']))
      {
          
  $oldpmfolders unserialize($vbulletin->userinfo['pmfolders']);
          
  $pmfolders = array();
          
  $updatefolders = array();
          foreach (
  $vbulletin->GPC['folder'] AS $folderid => $foldername)
          {
              
  $folderid intval($folderid);
              if (
  $foldername != '')
              {
                  
  $pmfolders["$folderid"] = $foldername;
              }
              else if (isset(
  $oldpmfolders["$folderid"]))
              {
                  
  $updatefolders[] = $folderid;
              }
          }
          if (!empty(
  $updatefolders))
          {
              
  $db->query_write("UPDATE " TABLE_PREFIX "pm SET folderid=0 WHERE userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND folderid IN(" implode(', '$updatefolders) . ")");
          }

          require_once(
  DIR '/includes/functions_databuild.php');
          if (!empty(
  $pmfolders))
          {
              
  natcasesort($pmfolders);
          }
          
  build_usertextfields('pmfolders'iif(empty($pmfolders), ''serialize($pmfolders)), $vbulletin->userinfo['userid']);
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_updatefolders')) ? eval($hook) : false;

      
  $itemtype $vbphrase['private_message'];
      
  $itemtypes $vbphrase['private_messages'];
      eval(
  print_standard_redirect('foldersedited'));
  }

  // ############################### start empty folders ###############################
  if ($_REQUEST['do'] == 'emptyfolder')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_gpc('r''folderid'TYPE_INT);

      
  $folderid $vbulletin->GPC['folderid'];

      
  // generate navbar
      
  $navbits[''] = $vbphrase['confirm_deletion'];
      
  $pmfolders = array('0' => $vbphrase['inbox'], '-1' => $vbphrase['sent_items']);
      if (!empty(
  $vbulletin->userinfo['pmfolders']))
      {
          
  $pmfolders $pmfolders unserialize($vbulletin->userinfo['pmfolders']);
      }
      if (!isset(
  $pmfolders["{$vbulletin->GPC['folderid']}"]))
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['folder'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
      }
      
  $folder $pmfolders["{$vbulletin->GPC['folderid']}"];
      
  $dateline TIMENOW;

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_emptyfolder')) ? eval($hook) : false;

      
  $templatename 'pm_emptyfolder';
  }

  // ############################### start confirm empty folders ###############################
  if ($_POST['do'] == 'confirmemptyfolder')
  // confirmation page

      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
          
  'folderid' => TYPE_INT,
          
  'dateline' => TYPE_UNIXTIME,
      ));

      
  $deletepms = array();
      
  // get pms
      
  $pms $db->query_read_slave("
          SELECT pmid
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext USING (pmtextid)
          WHERE folderid = " 
  $vbulletin->GPC['folderid'] . "
              AND userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . "
              AND dateline < " 
  $vbulletin->GPC['dateline']
      );
      while (
  $pm $db->fetch_array($pms))
      {
          
  $deletepms[] = $pm['pmid'];
      }

      if (!empty(
  $deletepms))
      {
          
  // remove pms and receipts!
          
  $db->query_write("DELETE FROM " TABLE_PREFIX "pm WHERE pmid IN (" implode(','$deletepms) . ")");
          
  $db->query_write("DELETE FROM " TABLE_PREFIX "pmreceipt WHERE pmid IN (" implode(','$deletepms) . ")");
          
  build_pm_counters();
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_confirmemptyfolder')) ? eval($hook) : false;

      
  $vbulletin->url 'private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'];
      eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesdeleted'));
  }

  // ############################### start edit folders ###############################
  // edit the user's custom pm folders
  if ($_REQUEST['do'] == 'editfolders')
  {
      if (!isset(
  $pmfolders))
      {
          
  $pmfolders unserialize($vbulletin->userinfo['pmfolders']);
      }

      
  $folderjump construct_folder_jump();

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_editfolders_start')) ? eval($hook) : false;

      
  $usedids = array();

      
  $editfolderbits '';
      
  $show['messagecount'] = true;
      if (!empty(
  $pmfolders))
      {
          
  $show['customfolders'] = true;
          foreach (
  $pmfolders AS $folderid => $foldername)
          {
              
  $usedids[] = $folderid;
              
  $foldertotal intval($messagecounters["$folderid"]);
              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_editfolders_bit')) ? eval($hook) : false;
              eval(
  '$editfolderbits .= "' fetch_template('pm_editfolderbit') . '";');
          }
      }
      else
      {
          
  $show['customfolders'] = false;
      }
      
  $show['messagecount'] = false;

      
  // build the inputs for new folders
      
  $addfolderbits '';
      
  $donefolders 0;
      
  $folderid 0;
      
  $foldername '';
      
  $foldertotal 0;
      while (
  $donefolders 3)
      {
          
  $folderid ++;
          if (
  in_array($folderid$usedids))
          {
              continue;
          }
          else
          {
              
  $donefolders++;
              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_editfolders_bit')) ? eval($hook) : false;
              eval(
  '$addfolderbits .= "' fetch_template('pm_editfolderbit') . '";');
          }
      }

      
  $inboxtotal intval($messagecounters[0]);
      
  $sentitemstotal intval($messagecounters['-1']);

      
  // generate navbar
      
  $navbits[''] = $vbphrase['edit_folders'];

      
  $templatename 'pm_editfolders';
  }

  // ############################### delete pm receipt ###############################
  // delete one or more pm receipts
  if ($_POST['do'] == 'deletepmreceipt')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_gpc('p''receipt'TYPE_ARRAY_UINT);


      if (empty(
  $vbulletin->GPC['receipt']))
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message_receipt'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_deletepmreceipt')) ? eval($hook) : false;

      
  $db->query_write("DELETE FROM " TABLE_PREFIX "pmreceipt WHERE userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid IN("implode(', '$vbulletin->GPC['receipt']) . ")");

      if (
  $db->affected_rows() == 0)
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message_receipt'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
      }
      else
      {
          eval(
  print_standard_redirect('pm_receiptsdeleted'));
      }
  }

  // ############################### start deny receipt ###############################
  // set a receipt as denied
  if ($_REQUEST['do'] == 'dopmreceipt')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(
          
  'pmid'    => TYPE_UINT,
          
  'confirm' => TYPE_BOOL,
          
  'type'    => TYPE_NOHTML,
      ));

      if (!
  $vbulletin->GPC['confirm'] AND ($permissions['pmpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_pmpermissions['candenypmreceipts']))
      {
          
  $receiptSql "UPDATE " TABLE_PREFIX "pmreceipt SET readtime = 0, denied = 1 WHERE touserid = " $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid = " $vbulletin->GPC['pmid'];
      }
      else
      {
          
  $receiptSql "UPDATE " TABLE_PREFIX "pmreceipt SET readtime = " TIMENOW ", denied = 0 WHERE touserid = " $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid = " $vbulletin->GPC['pmid'];
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_dopmreceipt')) ? eval($hook) : false;

      
  $db->query_write($receiptSql);

      if (
  $vbulletin->GPC['type'] == 'img')
      {
          
  header('Content-type: image/gif');
          
  readfile(DIR '/' $vbulletin->options['cleargifurl']);
      }
      else
      {
      
  ?>
  <html><head><title><?php echo $vbulletin->options['bbtitle']; ?></title><style type="text/css"><?php echo $style['css']; ?></style></head><body>
  <script type="text/javascript">
  self.close();
  </script>
  </body></html>
      <?php
      
  }
      
  flush();
      exit;
  }

  // ############################### start pm receipt tracking ###############################
  // message receipt tracking
  if ($_REQUEST['do'] == 'trackpm')
  {
      if (!
  $cantrackpm)
      {
          
  print_no_permission();
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_trackpm_start')) ? eval($hook) : false;

      
  $receipts = array();

      
  $pmreceipts $db->query_read_slave("
          SELECT
              pmreceipt.*, pmreceipt.pmid AS receiptid
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pmreceipt AS pmreceipt
          WHERE pmreceipt.userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . "
          ORDER BY pmreceipt.sendtime DESC
      "
  );
      while (
  $pmreceipt $db->fetch_array($pmreceipts))
      {
          
  $pmreceipt['send_date'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pmreceipt['sendtime'], true);
          
  $pmreceipt['send_time'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $pmreceipt['sendtime']);
          
  $pmreceipt['read_date'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pmreceipt['readtime'], true);
          
  $pmreceipt['read_time'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $pmreceipt['readtime']);
          if (
  $pmreceipt['readtime'] == 0)
          {
              
  $receipts['unread'][] = $pmreceipt;
          }
          else
          {
              
  $receipts['read'][] = $pmreceipt;
          }
      }

      if (!empty(
  $receipts['read']))
      {
          
  $show['readpm'] = true;
          
  $numreceipts sizeof($receipts['read']);
          
  $tabletitle $vbphrase['confirmed_private_message_receipts'];
          
  $tableid 'pmreceipts_read';
          
  $collapseobj_tableid =& $vbcollapse["collapseobj_$tableid"];
          
  $collapseimg_tableid =& $vbcollapse["collapseimg_$tableid"];
          
  $receiptbits '';
          foreach (
  $receipts['read'] AS $receipt)
          {
              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_trackpm_receiptbit')) ? eval($hook) : false;
              eval(
  '$receiptbits .= "' fetch_template('pm_receiptsbit') . '";');
          }
          eval(
  '$confirmedreceipts = "' fetch_template('pm_receipts') . '";');
      }
      else
      {
          
  $confirmedreceipts '';
      }

      if (!empty(
  $receipts['unread']))
      {
          
  $show['readpm'] = false;
          
  $numreceipts sizeof($receipts['unread']);
          
  $tabletitle $vbphrase['unconfirmed_private_message_receipts'];
          
  $tableid 'pmreceipts_unread';
          
  $collapseobj_tableid =& $vbcollapse["collapseobj_$tableid"];
          
  $collapseimg_tableid =& $vbcollapse["collapseimg_$tableid"];
          
  $receiptbits '';
          foreach (
  $receipts['unread'] AS $receipt)
          {
              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_trackpm_receiptbit')) ? eval($hook) : false;
              eval(
  '$receiptbits .= "' fetch_template('pm_receiptsbit') . '";');
          }
          eval(
  '$unconfirmedreceipts = "' fetch_template('pm_receipts') . '";');
      }
      else
      {
          
  $unconfirmedreceipts '';
      }

      
  $folderjump construct_folder_jump();

      
  // generate navbar
      
  $navbits[''] = $vbphrase['message_tracking'];

      if (
  $confirmedreceipts != '' OR $unconfirmedreceipts != '')
      {
          
  $show['receipts'] = true;
      }

      
  $templatename 'pm_trackpm';
  }

  // ############################### start move pms ###############################
  if ($_POST['do'] == 'movepm')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
          
  'folderid'   => TYPE_INT,
          
  'messageids' => TYPE_STR,
      ));

      
  $vbulletin->GPC['messageids'] = unserialize($vbulletin->GPC['messageids']);

      if (!
  is_array($vbulletin->GPC['messageids']) OR empty($vbulletin->GPC['messageids']))
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
      }

      
  $pmids = array();
      foreach (
  $vbulletin->GPC['messageids'] AS $pmid)
      {
          
  $id intval($pmid);
          
  $pmids["$id"] = $id;
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_movepm')) ? eval($hook) : false;

      
  $db->query_write("UPDATE " TABLE_PREFIX "pm SET folderid=" $vbulletin->GPC['folderid'] . " WHERE userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND folderid<>-1 AND pmid IN(" implode(', '$pmids) . ")");
      
  $vbulletin->url 'private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . 'folderid=' $vbulletin->GPC['folderid'];
      eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesmoved'));
  }

  // ############################### start pm manager ###############################
  // actions for moving pms between folders, and deleting pms
  if ($_POST['do'] == 'managepm')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
          
  'folderid' => TYPE_INT,
          
  'dowhat'   => TYPE_NOHTML,
          
  'pm'       => TYPE_ARRAY_UINT,
      ));

      
  // check that we have an array to work with
      
  if (empty($vbulletin->GPC['pm']))
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('no_private_messages_selected')));
      }


      
  // make sure the ids we are going to work with are sane
      
  $messageids = array();
      foreach (
  array_keys($vbulletin->GPC['pm']) AS $pmid)
      {
          
  $pmid intval($pmid);
          
  $messageids["$pmid"] = $pmid;
      }
      unset(
  $pmid);

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_start')) ? eval($hook) : false;

      
  // now switch the $dowhat...
      
  switch($vbulletin->GPC['dowhat'])
      {
          
  // *****************************
          // move messages to a new folder
          
  case 'move':
              
  $totalmessages sizeof($messageids);
              
  $messageids serialize($messageids);
              
  $folderoptions construct_folder_jump(00, array($vbulletin->GPC['folderid'], -1));

              switch (
  $vbulletin->GPC['folderid'])
              {
                  case -
  1:
                      
  $fromfolder $vbphrase['sent_items'];
                      break;
                  case 
  0:
                      
  $fromfolder $vbphrase['inbox'];
                      break;
                  default:
                  {
                      
  $folders unserialize($vbulletin->userinfo['pmfolders']);
                      
  $fromfolder $folders["{$vbulletin->GPC['folderid']}"];
                  }
              }

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_move')) ? eval($hook) : false;

              if (
  $folderoptions)
              {
                  
  $templatename 'pm_movepm';
              }
              else
              {
                  eval(
  standard_error(fetch_error('pm_nofolders'$vbulletin->options['bburl'], $vbulletin->session->vars['sessionurl'])));
              }
          break;

          
  // *****************************
          // mark messages as unread
          
  case 'unread':
              
  $db->query_write("UPDATE " TABLE_PREFIX "pm SET messageread=0 WHERE userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid IN (" implode(', '$messageids) . ")");
              
  build_pm_counters();
              
  $readunread $vbphrase['unread_date'];

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_unread')) ? eval($hook) : false;

              eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesmarkedas'));
          break;

          
  // *****************************
          // mark messages as read
          
  case 'read':
              
  $db->query_write("UPDATE " TABLE_PREFIX "pm SET messageread=1 WHERE messageread=0 AND userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid IN (" implode(', '$messageids) . ")");
              
  build_pm_counters();
              
  $readunread $vbphrase['read'];

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_read')) ? eval($hook) : false;

              eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesmarkedas'));
          break;

          
  // *****************************
          // download as XML
          
  case 'xml':
              
  $_REQUEST['do'] = 'downloadpm';
          break;

          
  // *****************************
          // download as CSV
          
  case 'csv':
              
  $_REQUEST['do'] = 'downloadpm';
          break;

          
  // *****************************
          // download as TEXT
          
  case 'txt':
              
  $_REQUEST['do'] = 'downloadpm';
          break;

          
  // *****************************
          // delete messages completely
          
  case 'delete':
              
  $pmids = array();
              
  $textids = array();

              
  // get the pmid and pmtext id of messages to be deleted
              
  $pms $db->query_read_slave("
                  SELECT pmid
                  FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm
                  WHERE userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . "
                      AND pmid IN(" 
  implode(', '$messageids) . ")
              "
  );

              
  // check to see that we still have some ids to work with
              
  if ($db->num_rows($pms) == 0)
              {
                  eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
              }

              
  // build the final array of pmids to work with
              
  while ($pm $db->fetch_array($pms))
              {
                  
  $pmids[] = $pm['pmid'];
              }

              
  // delete from the pm table using the results from above
              
  $deletePmSql "DELETE FROM " TABLE_PREFIX "pm WHERE pmid IN(" implode(', '$pmids) . ")";
              
  $db->query_write($deletePmSql);

              
  build_pm_counters();

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_delete')) ? eval($hook) : false;

              
  // all done, redirect...
              
  $vbulletin->url 'private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . 'folderid=' $vbulletin->GPC['folderid'];
              eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesdeleted'));
          break;

          
  // *****************************
          // unknown action specified
          
  default:
              
  $handled_do false;
              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_managepm_action_switch')) ? eval($hook) : false;
              if (!
  $handled_do)
              {
                  eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['action'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
              }
          break;
      }
  }

  // ############################### start download pm ###############################
  // downloads selected private messages to a file type of user's choice
  if ($_REQUEST['do'] == 'downloadpm')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_gpc('r''dowhat'TYPE_NOHTML);

      require_once(
  DIR '/includes/functions_file.php');

      function 
  fetch_touser_string($pm)
      {
          global 
  $vbulletin;

          
  $cclist = array();
          
  $bcclist = array();
          
  $ccrecipients '';
          
  $touser unserialize($pm['touser']);

          foreach(
  $touser AS $key => $item)
          {
              if (
  is_array($item))
              {
                  foreach(
  $item AS $subkey => $subitem)
                  {
                      
  $username $subitem;
                      
  $userid $subkey;
                      if (
  $key == 'bcc')
                      {
                          
  $bcclist[] = $username;
                      }
                      else
                      {
                          
  $cclist[] = $username;
                      }
                  }
              }
              else
              {
                  
  $username $item;
                  
  $userid $key;
                  
  $cclist[] = $username;
              }
          }

          if (!empty(
  $cclist))
          {
              
  $ccrecipients implode(', '$cclist);
          }

          if (
  $pm['folder'] == -1)
          {
              if (!empty(
  $bcclist))
              {
                  
  $ccrecipients implode(', 'array_unique(array_merge($cclist$bcclist)));
              }
          }
          else
          {
              
  $ccrecipients implode(', 'array_unique(array_merge($cclist, array("{$vbulletin->userinfo['username']}"))));
          }

          return 
  $ccrecipients;
      }

      
  // set sql condition for selected messages
      
  if (is_array($messageids))
      {
          
  $sql 'AND pm.pmid IN(' implode(', '$messageids) . ')';
      }
      
  // set blank sql condition (get all user's messages)
      
  else
      {
          
  $sql '';
      }

      
  // query the specified messages
      
  $pms $db->query_read_slave("
          SELECT dateline AS datestamp, folderid AS folder, title, fromusername AS fromuser, fromuserid, touserarray AS touser, message
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext ON(pmtext.pmtextid = pm.pmtextid)
          WHERE pm.userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . " $sql
          ORDER BY folderid, dateline
      "
  );

      
  // check to see that we have some messages to work with
      
  if (!$db->num_rows($pms))
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('no_pm_to_download')));
      }

      
  // get folder names the easy way...
      
  construct_folder_jump();

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_downloadpm_start')) ? eval($hook) : false;

      
  // do the business...
      
  switch ($vbulletin->GPC['dowhat'])
      {
          
  // *****************************
          // download as XML
          
  case 'xml':
              
  $pmfolders = array();

              while (
  $pm $db->fetch_array($pms))
              {
                  
  $pmfolders["$pm[folder]"][] = $pm;
              }
              unset(
  $pm);
              
  $db->free_result($pms);

              require_once(
  DIR '/includes/class_xml.php');
              
  $xml = new vB_XML_Builder($vbulletin);

              
  $xml->add_group('privatemessages');

              foreach (
  $pmfolders AS $folder => $messages)
              {
                  
  $foldername =& $foldernames["$folder"];
                  
  $xml->add_group('folder', array('name' => $foldername));
                  foreach (
  $messages AS $pm)
                  {
                      
  $pm['datestamp'] = vbdate('Y-m-d H:i'$pm['datestamp'], falsefalse);
                      
  $pm['touser'] = fetch_touser_string($pm);
                      
  $pm['folder'] = $foldernames["$pm[folder]"];
                      
  $pm['message'] = str_replace("\n""\r\n"str_replace("\r\n""\n"$pm['message']));
                      
  $pm['message'] = fetch_censored_text($pm['message']);
                      
  $pm['message'] = $pm['message'];
                      unset(
  $pm['folder']);

                      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_downloadpm_bit')) ? eval($hook) : false;

                      
  $xml->add_group('privatemessage');
                      foreach (
  $pm AS $key => $val)
                      {
                          
  $xml->add_tag($key$val);
                      }
                      
  $xml->close_group();
                  }
                  
  $xml->close_group();
              }

              
  $xml->close_group();

              
  $doc "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"$stylevar[charset]\"?>\r\n\r\n";
              
  $doc .= "<!-- " $vbulletin->options['bbtitle'] . ';' $vbulletin->options['bburl'] . " -->\r\n";
              
  $doc .= '<!-- ' construct_phrase($vbphrase['private_message_dump_for_user_x_y'], $vbulletin->userinfo['username'], vbdate($vbulletin->options['dateformat'] . ' ' $vbulletin->options['timeformat'], TIMENOW)) . " -->\r\n\r\n";

              
  $doc .= $xml->output();
              
  $xml null;

              
  // download the file
              
  file_download($docstr_replace(array('\\''/'), '-'"$vbphrase[dump_privatemessages]-" $vbulletin->userinfo['username'] . "-" vbdate($vbulletin->options['dateformat'], TIMENOW) . '.xml'), 'text/xml');
          break;

          
  // *****************************
          // download as CSV
          
  case 'csv':
              
  // column headers
              
  $csv "$vbphrase[date],$vbphrase[folder],$vbphrase[title],$vbphrase[dump_from],$vbphrase[dump_to],$vbphrase[message]\r\n";

              while (
  $pm $db->fetch_array($pms))
              {
                  
  $pm['datestamp'] = vbdate('Y-m-d H:i'$pm['datestamp'], falsefalse);
                  
  $pm['touser'] = fetch_touser_string($pm);
                  
  $pm['folder'] = $foldernames["$pm[folder]"];
                  
  $pm['title'] = unhtmlspecialchars($pm['title']);
                  
  $pm['message'] = str_replace("\n""\r\n"str_replace("\r\n""\n"$pm['message']));
                  
  $pm['message'] = fetch_censored_text($pm['message']);

                  (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_downloadpm_bit')) ? eval($hook) : false;

                  
  // make values save
                  
  foreach ($pm AS $key => $val)
                  {
                      if (
  preg_match('/\,|"/siU'$val))
                      {
                          
  $pm["$key"] = '"' str_replace('"''""'$val) . '"';
                      }
                  }
                  
  // output the message row
                  
  $csv .= implode(','$pm) . "\r\n";
              }
              unset(
  $pm);
              
  $db->free_result($pms);

              
  // download the file
              
  file_download($csvstr_replace(array('\\''/'), '-'"$vbphrase[dump_privatemessages]-" $vbulletin->userinfo['username'] . "-" vbdate($vbulletin->options['dateformat'], TIMENOW) . '.csv'), 'text/x-csv');
          break;

          
  // *****************************
          // download as TEXT
          
  case 'txt':
              
  $pmfolders = array();

              while (
  $pm $db->fetch_array($pms))
              {
                  
  $pmfolders["$pm[folder]"][] = $pm;
              }
              unset(
  $pm);
              
  $db->free_result($pms);

              
  $txt $vbulletin->options['bbtitle'] . ';' $vbulletin->options['bburl'] . "\r\n";
              
  $txt .= construct_phrase($vbphrase['private_message_dump_for_user_x_y'], $vbulletin->userinfo['username'], vbdate($vbulletin->options['dateformat'] . ' ' $vbulletin->options['timeformat'], TIMENOW)) . " -->\r\n\r\n";

              foreach (
  $pmfolders AS $folder => $messages)
              {
                  
  $foldername =& $foldernames["$folder"];
                  
  $txt .= "################################################################################\r\n";
                  
  $txt .= "$vbphrase[folder] :\t$foldername\r\n";
                  
  $txt .= "################################################################################\r\n\r\n";

                  foreach (
  $messages AS $pm)
                  {
                      
  // turn all single \n into \r\n
                      
  $pm['message'] = str_replace("\n""\r\n"str_replace("\r\n""\n"$pm['message']));
                      
  $pm['message'] = fetch_censored_text($pm['message']);

                      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_downloadpm_bit')) ? eval($hook) : false;

                      
  $txt .= "================================================================================\r\n";
                      
  $txt .= "$vbphrase[dump_from] :\t$pm[fromuser]\r\n";
                      
  $txt .= "$vbphrase[dump_to] :\t" fetch_touser_string($pm) . "\r\n";
                      
  $txt .= "$vbphrase[date] :\t" vbdate('Y-m-d H:i'$pm['datestamp'], falsefalse) . "\r\n";
                      
  $txt .= "$vbphrase[title] :\t" unhtmlspecialchars($pm['title']) . "\r\n";
                      
  $txt .= "--------------------------------------------------------------------------------\r\n";
                      
  $txt .= "$pm[message]\r\n\r\n";
                  }
              }

              
  // download the file
              
  file_download($txtstr_replace(array('\\''/'), '-'"$vbphrase[dump_privatemessages]-" $vbulletin->userinfo['username'] . "-" vbdate($vbulletin->options['dateformat'], TIMENOW) . '.txt'), 'text/plain');
          break;

          
  // *****************************
          // unknown download format
          
  default:
              eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['file_type'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
          break;
      }
  }

  // ############################### start insert pm ###############################
  // either insert a pm into the database, or process the preview and fall back to newpm
  if ($_POST['do'] == 'insertpm')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
          
  'wysiwyg'        => TYPE_BOOL,
          
  'title'          => TYPE_NOHTML,
          
  'message'        => TYPE_STR,
          
  'parseurl'       => TYPE_BOOL,
          
  'savecopy'       => TYPE_BOOL,
          
  'signature'      => TYPE_BOOL,
          
  'disablesmilies' => TYPE_BOOL,
          
  'receipt'        => TYPE_BOOL,
          
  'preview'        => TYPE_STR,
          
  'recipients'     => TYPE_STR,
          
  'bccrecipients'  => TYPE_STR,
          
  'iconid'         => TYPE_UINT,
          
  'forward'        => TYPE_BOOL,
          
  'folderid'       => TYPE_INT,
          
  'sendanyway'     => TYPE_BOOL,
      ));

      if (
  $permissions['pmquota'] < 1)
      {
          
  print_no_permission();
      }
      else if (!
  $vbulletin->userinfo['receivepm'])
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('pm_turnedoff')));
      }

      
  // include useful functions
      
  require_once(DIR '/includes/functions_newpost.php');

      
  // unwysiwygify the incoming data
      
  if ($vbulletin->GPC['wysiwyg'])
      {
          require_once(
  DIR '/includes/functions_wysiwyg.php');
          
  $vbulletin->GPC['message'] = convert_wysiwyg_html_to_bbcode($vbulletin->GPC['message'], $vbulletin->options['privallowhtml']);
      }

      
  // parse URLs in message text
      
  if ($vbulletin->options['privallowbbcode'] AND $vbulletin->GPC['parseurl'])
      {
          
  $vbulletin->GPC['message'] = convert_url_to_bbcode($vbulletin->GPC['message']);
      }

      
  $pm['message'] =& $vbulletin->GPC['message'];
      
  $pm['title'] =& $vbulletin->GPC['title'];
      
  $pm['parseurl'] =& $vbulletin->GPC['parseurl'];
      
  $pm['savecopy'] =& $vbulletin->GPC['savecopy'];
      
  $pm['signature'] =& $vbulletin->GPC['signature'];
      
  $pm['disablesmilies'] =& $vbulletin->GPC['disablesmilies'];
      
  $pm['sendanyway'] =& $vbulletin->GPC['sendanyway'];
      
  $pm['receipt'] =& $vbulletin->GPC['receipt'];
      
  $pm['recipients'] =& $vbulletin->GPC['recipients'];
      
  $pm['bccrecipients'] =& $vbulletin->GPC['bccrecipients'];
      
  $pm['pmid'] =& $vbulletin->GPC['pmid'];
      
  $pm['iconid'] =& $vbulletin->GPC['iconid'];
      
  $pm['forward'] =& $vbulletin->GPC['forward'];
      
  $pm['folderid'] =& $vbulletin->GPC['folderid'];

      
  // *************************************************************
      // PROCESS THE MESSAGE AND INSERT IT INTO THE DATABASE

      
  $errors = array(); // catches errors

      
  if ($vbulletin->userinfo['pmtotal'] > $permissions['pmquota'] OR ($vbulletin->userinfo['pmtotal'] == $permissions['pmquota'] AND $pm['savecopy']))
      {
          
  $errors[] = fetch_error('yourpmquotaexceeded');
      }

      
  // check for message flooding
      
  if ($vbulletin->options['pmfloodtime'] > AND !$vbulletin->GPC['preview'])
      {
          if (!(
  $permissions['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']) AND !can_moderate())
          {
              
  $floodcheck $db->query_first("
                  SELECT pmtextid, title, dateline
                  FROM " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext
                  WHERE fromuserid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . "
                  ORDER BY dateline DESC
              "
  );

              if ((
  $timepassed TIMENOW $floodcheck['dateline']) < $vbulletin->options['pmfloodtime'])
              {
                  
  $errors[] = fetch_error('pmfloodcheck'$vbulletin->options['pmfloodtime'], ($vbulletin->options['pmfloodtime'] - $timepassed));
              }
          }
      }

      
  // create the DM to do error checking and insert the new PM
      
  $pmdm =& datamanager_init('PM'$vbulletinERRTYPE_ARRAY);

      
  $pmdm->set_info('savecopy',      $pm['savecopy']);
      
  $pmdm->set_info('receipt',       $pm['receipt']);
      
  $pmdm->set_info('cantrackpm',    $cantrackpm);
      
  $pmdm->set_info('parentpmid',    $pm['pmid']);
      
  $pmdm->set_info('forward',       $pm['forward']);
      
  $pmdm->set_info('bccrecipients'$pm['bccrecipients']);
      if (
  $vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
      {
          
  $pmdm->overridequota true;
      }

      
  $pmdm->set('fromuserid'$vbulletin->userinfo['userid']);
      
  $pmdm->set('fromusername'$vbulletin->userinfo['username']);
      
  $pmdm->setr('title'$pm['title']);
      
  $pmdm->set_recipients($pm['recipients'], $permissions'cc');
      
  $pmdm->set_recipients($pm['bccrecipients'], $permissions'bcc');
      
  $pmdm->setr('message'$pm['message']);
      
  $pmdm->setr('iconid'$pm['iconid']);
      
  $pmdm->set('dateline'TIMENOW);
      
  $pmdm->setr('showsignature'$pm['signature']);
      
  $pmdm->set('allowsmilie'$pm['disablesmilies'] ? 1);

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_insertpm_process')) ? eval($hook) : false;

      
  $pmdm->pre_save();

      
  // deal with user using receivepmbuddies sending to non-buddies
      
  if ($vbulletin->userinfo['receivepmbuddies'] AND is_array($pmdm->info['recipients']))
      {
          
  $buddy_id_array preg_split('#\s+#'$vbulletin->userinfo['buddylist'], -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
          
  $users_not_on_list = array();

          
  // get a list of super mod groups
          
  $smod_groups = array();
          foreach (
  $vbulletin->usergroupcache AS $ugid => $groupinfo)
          {
              if (
  $groupinfo['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator'])
              {
                  
  // super mod group
                  
  $smod_groups[] = $ugid;
              }
          }

          
  // now filter out all moderators (and super mods) from the list of recipients
          // to check against the buddy list
          
  $check_recipients $pmdm->info['recipients'];
          
  $mods $db->query_read_slave("
              SELECT user.userid
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "user AS user
              LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "moderator AS moderator ON (moderator.userid = user.userid)
              WHERE user.userid IN (" 
  implode(','array_keys($check_recipients)) . ")
                  AND (moderator.userid IS NOT NULL
                  " 
  . (!empty($smod_groups) ? "OR user.usergroupid IN (" implode(','$smod_groups) . ")" '') . "
                  )
          "
  );
          while (
  $mod $db->fetch_array($mods))
          {
              unset(
  $check_recipients["$mod[userid]"]);
          }

          foreach (
  $check_recipients AS $userid => $user)
          {
              if (!
  in_array($userid$buddy_id_array))
              {
                  
  $users_not_on_list["$userid"] = $user['username'];
              }
          }

          if (!empty(
  $users_not_on_list) AND (!$vbulletin->GPC['sendanyway'] OR !empty($errors)))
          {
              
  $users '';
              foreach (
  $users_not_on_list AS $userid => $username)
              {
                  
  $users .= "<li><a href=\"member.php?$session[sessionurl]u=$userid\" target=\"profile\">$username</a></li>";
              }
              
  $pmdm->error('pm_non_buddies_cant_reply'$users);
          }
      }

      
  // process errors if there are any
      
  $errors array_merge($errors$pmdm->errors);

      if (!empty(
  $errors))
      {
          
  define('PMPREVIEW'1);
          
  $preview construct_errors($errors); // this will take the preview's place
          
  $_REQUEST['do'] = 'newpm';
      }
      else if (
  $vbulletin->GPC['preview'] != '')
      {
          
  define('PMPREVIEW'1);
          
  $foruminfo = array(
              
  'forumid' => 'privatemessage',
              
  'allowicons' => $vbulletin->options['privallowicons']
          );
          
  $preview process_post_preview($pm);
          
  $_REQUEST['do'] = 'newpm';
      }
      else
      {
          
  // everything's good!
          
  $pmdm->save();

          
  // force pm counters to be rebuilt
          
  $vbulletin->userinfo['pmunread'] = -1;
          
  build_pm_counters();

          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_insertpm_complete')) ? eval($hook) : false;

          
  $vbulletin->url 'private.php' $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];
          eval(
  print_standard_redirect('pm_messagesent'));
      }
  }

  // ############################### start new pm ###############################
  // form for creating a new private message
  if ($_REQUEST['do'] == 'newpm')
  {
      if (
  $permissions['pmquota'] < 1)
      {
          
  print_no_permission();
      }
      else if (!
  $vbulletin->userinfo['receivepm'])
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('pm_turnedoff')));
      }

      require_once(
  DIR '/includes/functions_newpost.php');

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_newpm_start')) ? eval($hook) : false;

      
  // do initial checkboxes
      
  $checked = array();
      
  $signaturechecked iif($vbulletin->userinfo['signature'] != '''checked="checked"');

      
  $show['receivepmbuddies'] = $vbulletin->userinfo['receivepmbuddies'];

      
  // setup for preview display
      
  if (defined('PMPREVIEW'))
      {
          
  $postpreview =& $preview;
          
  $pm['recipients'] =& htmlspecialchars_uni($pm['recipients']);
          if (!empty(
  $pm['bccrecipients']))
          {
              
  $pm['bccrecipients'] =& htmlspecialchars_uni($pm['bccrecipients']);
          }
          else
          {
              
  $show['bcclink'] = true;
          }
          
  $pm['message'] = htmlspecialchars_uni($pm['message']);
          
  construct_checkboxes($pm);
      }
      else
      {
          
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(
              
  'stripquote' => TYPE_BOOL,
              
  'forward'    => TYPE_BOOL,
              
  'userid'     => TYPE_NOCLEAN,
          ));

          
  // set up for PM reply / forward
          
  if ($vbulletin->GPC['pmid'])
          {
              if (
  $pm $db->query_first_slave("
                  SELECT pm.*, pmtext.*
                  FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
                  LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext ON(pmtext.pmtextid = pm.pmtextid)
                  WHERE pm.userid=" 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pm.pmid=" $vbulletin->GPC['pmid'] . "
              "
  ))
              {
                  
  // quote reply
                  
  $originalposter fetch_quote_username($pm['fromusername']);

                  
  // allow quotes to remain with an optional request variable
                  // this will fix a problem with forwarded PMs and replying to them
                  
  if ($vbulletin->GPC['stripquote'])
                  {
                      
  $pagetext strip_quotes($pm['message']);
                  }
                  else
                  {
                      
  // this is now the default behavior -- leave quotes, like vB2
                      
  $pagetext $pm['message'];
                  }
                  
  $pagetext trim(htmlspecialchars_uni($pagetext));

                  eval(
  '$pm[\'message\'] = "' fetch_template('newpost_quote'0false) . '";');

                  
  // work out FW / RE bits
                  
  if (preg_match('#^' preg_quote($vbphrase['forward_prefix'], '#') . '(\s+)?#i'$pm['title'], $matches))
                  {
                      
  $pm['title'] = substr($pm['title'], strlen($vbphrase['forward_prefix']) + (isset($matches[1]) ? strlen($matches[1]) : 0));
                  }
                  else if (
  preg_match('#^' preg_quote($vbphrase['reply_prefix'], '#') . '(\s+)?#i'$pm['title'], $matches))
                  {
                      
  $pm['title'] = substr($pm['title'], strlen($vbphrase['reply_prefix']) + (isset($matches[1]) ? strlen($matches[1]) : 0));
                  }
                  else
                  {
                      
  $pm['title'] = preg_replace('#^[a-z]{2}:#i'''$pm['title']);
                  }

                  
  $pm['title'] = trim($pm['title']);

                  if (
  $vbulletin->GPC['forward'])
                  {
                      
  $pm['title'] = $vbphrase['forward_prefix'] . " $pm[title]";
                      
  $pm['recipients'] = '';
                      
  $pm['forward'] = 1;
                  }
                  else
                  {
                      
  $pm['title'] = $vbphrase['reply_prefix'] . " $pm[title]";
                      
  $pm['recipients'] = $pm['fromusername'] . ' ; ';
                      
  $pm['forward'] = 0;
                  }

                  (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_newpm_reply')) ? eval($hook) : false;
              }
              else
              {
                  eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
              }
          }
          
  // set up for standard new PM
          
  else
          {
              
  // insert username(s) of specified recipients
              
  if ($vbulletin->GPC['userid'])
              {
                  
  $recipients = array();
                  if (
  is_array($vbulletin->GPC['userid']))
                  {
                      foreach (
  $vbulletin->GPC['userid'] AS $recipient)
                      {
                          
  $recipients[] = intval($recipient);
                      }
                  }
                  else
                  {
                      
  $recipients[] = intval($vbulletin->GPC['userid']);
                  }
                  
  $users $db->query_read_slave("
                      SELECT usertextfield.*, user.*
                      FROM " 
  TABLE_PREFIX "user AS user
                      LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "usertextfield AS usertextfield ON(usertextfield.userid=user.userid)
                      WHERE user.userid IN(" 
  implode(', '$recipients) . ")
                  "
  );
                  
  $recipients = array();
                  while (
  $user $db->fetch_array($users))
                  {
                      
  $user array_merge($user convert_bits_to_array($user['options'] , $vbulletin->bf_misc_useroptions));
                      
  cache_permissions($userfalse);
                      if (!(
  $vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']) AND (!$user['receivepm'] OR !$user['permissions']['pmquota']
                                   OR (
  $user['receivepmbuddies'] AND !can_moderate() AND strpos(" $user[buddylist] "' ' $vbulletin->userinfo['userid'] . ' ') === false)
                       ))
                       {
                          eval(
  standard_error(fetch_error('pmrecipturnedoff'$user['username'])));
                      }

                      
  $recipients[] = $user['username'];
                  }
                  if (empty(
  $recipients))
                  {
                      
  $pm['recipients'] = '';
                  }
                  else
                  {
                      
  $pm['recipients'] = implode(' ; '$recipients);
                  }
              }

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_newpm_blank')) ? eval($hook) : false;
          }

          
  construct_checkboxes(array(
              
  'savecopy' => true,
              
  'parseurl' => true,
              
  'signature' => iif($vbulletin->userinfo['signature'] !== ''true)
          ));

          
  $show['bcclink'] = true;
      }

      
  $folderjump construct_folder_jump(0$pm['folderid']);

      
  $posticons construct_icons($pm['iconid'], $vbulletin->options['privallowicons']);

      require_once(
  DIR '/includes/functions_editor.php');

      
  // set message box width to usercp size
      
  $stylevar['messagewidth'] = $stylevar['messagewidth_usercp'];
      
  $editorid construct_edit_toolbar($pm['message'], 0'privatemessage'iif($vbulletin->options['privallowsmilies'], 10));

      
  // generate navbar
      
  if ($pm['pmid'])
      {
          
  $navbits['private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "folderid=$pm[folderid]"] = $foldernames["$pm[folderid]"];
          
  $navbits['private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=showpm&amp;pmid=$pm[pmid]"] = $pm['title'];
          
  $navbits[''] = iif($pm['forward'], $vbphrase['forward_message'], $vbphrase['reply_to_private_message']);
      }
      else
      {
          
  $navbits[''] = $vbphrase['post_new_private_message'];
      }

      
  $show['sendmax'] = iif($permissions['pmsendmax'], truefalse);
      
  $show['parseurl'] = $vbulletin->options['privallowbbcode'];

      
  // build forum rules
      
  $bbcodeon iif($vbulletin->options['privallowbbcode'], $vbphrase['on'], $vbphrase['off']);
      
  $imgcodeon iif($vbulletin->options['privallowbbimagecode'], $vbphrase['on'], $vbphrase['off']);
      
  $htmlcodeon iif($vbulletin->options['privallowhtml'], $vbphrase['on'], $vbphrase['off']);
      
  $smilieson iif($vbulletin->options['privallowsmilies'], $vbphrase['on'], $vbphrase['off']);

      
  // only show posting code allowances in forum rules template
      
  $show['codeonly'] = true;

      eval(
  '$forumrules = "' fetch_template('forumrules') . '";');

      
  $templatename 'pm_newpm';
  }

  // ############################### start show pm ###############################
  // show a private message
  if ($_REQUEST['do'] == 'showpm')
  {
      require_once(
  DIR '/includes/class_postbit.php');
      require_once(
  DIR '/includes/functions_bigthree.php');

      
  $vbulletin->input->clean_gpc('r''pmid'TYPE_UINT);

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_showpm_start')) ? eval($hook) : false;

      
  $pm $db->query_first_slave("
          SELECT
              pm.*, pmtext.*,
              " 
  iif($vbulletin->options['privallowicons'], "icon.title AS icontitle, icon.iconpath,") . "
              IF(ISNULL(pmreceipt.pmid), 0, 1) AS receipt, pmreceipt.readtime, pmreceipt.denied,
              sigpic.userid AS sigpic, sigpic.dateline AS sigpicdateline, sigpic.width AS sigpicwidth, sigpic.height AS sigpicheight
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext ON(pmtext.pmtextid = pm.pmtextid)
          " 
  iif($vbulletin->options['privallowicons'], "LEFT JOIN " TABLE_PREFIX "icon AS icon ON(icon.iconid = pmtext.iconid)") . "
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmreceipt AS pmreceipt ON(pmreceipt.pmid = pm.pmid)
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "sigpic AS sigpic ON(sigpic.userid = pmtext.fromuserid)
          WHERE pm.userid=" 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pm.pmid=" $vbulletin->GPC['pmid'] . "
      "
  );

      if (!
  $pm)
      {
          eval(
  standard_error(fetch_error('invalidid'$vbphrase['private_message'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
      }

      
  $folderjump construct_folder_jump(0$pm['folderid']);

      
  // do read receipt
      
  $show['receiptprompt'] = $show['receiptpopup'] = false;
      if (
  $pm['receipt'] == AND $pm['readtime'] == AND $pm['denied'] == 0)
      {
          if (
  $permissions['pmpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_pmpermissions['candenypmreceipts'])
          {
              
  // set it to denied just now as some people might have ad blocking that stops the popup appearing
              
  $show['receiptprompt'] = $show['receiptpopup'] = true;
              
  $receipt_question_js construct_phrase($vbphrase['x_has_requested_a_read_receipt'], unhtmlspecialchars($pm['fromusername']));
              
  $db->shutdown_query("UPDATE " TABLE_PREFIX "pmreceipt SET denied = 1 WHERE pmid = $pm[pmid]");
          }
          else
          {
              
  // they can't deny pm receipts so do not show a popup or prompt
              
  $db->shutdown_query("UPDATE " TABLE_PREFIX "pmreceipt SET readtime = " TIMENOW " WHERE pmid = $pm[pmid]");
          }
      }
      else if (
  $pm['receipt'] == AND $pm['denied'] == 1)
      {
          
  $show['receiptprompt'] = true;
      }

      
  $postbit_factory =& new vB_Postbit_Factory();
      
  $postbit_factory->registry =& $vbulletin;
      
  $postbit_factory->cache = array();
      
  $postbit_factory->bbcode_parser =& new vB_BbCodeParser($vbulletinfetch_tag_list());

      
  $postbit_obj =& $postbit_factory->fetch_postbit('pm');
      
  $postbit $postbit_obj->construct_postbit($pm);

      
  // update message to show read
      
  if ($pm['messageread'] == 0)
      {
          
  $db->shutdown_query("UPDATE " TABLE_PREFIX "pm SET messageread=1 WHERE userid=" $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");

          if (
  $pm['folderid'] >= 0)
          {
              
  $userdm =& datamanager_init('User'$vbulletinERRTYPE_SILENT);
              
  $userdm->set_existing($vbulletin->userinfo);
              
  $userdm->set('pmunread''IF(pmunread >= 1, pmunread - 1, 0)'false);
              
  $userdm->save(truetrue);
              unset(
  $userdm);
          }
      }

      
  $cclist = array();
      
  $bcclist = array();
      
  $ccrecipients '';
      
  $bccrecipients '';
      
  $touser unserialize($pm['touserarray']);
      foreach(
  $touser AS $key => $item)
      {
          if (
  is_array($item))
          {
              foreach(
  $item AS $subkey => $subitem)
              {
                  
  $username $subitem;
                  
  $userid $subkey;
                  eval(
  '${$key . \'list\'}[] = "' fetch_template('pm_messagelistbit_user') . '";');
              }
          }
          else
          {
              
  $username $item;
              
  $userid $key;
              eval(
  '$bcclist[] = "' fetch_template('pm_messagelistbit_user') . '";');
          }
      }

      if (
  count($cclist) > OR (is_array($touser['cc']) AND !in_array($vbulletin->userinfo['username'], $touser['cc'])) OR ($vbulletin->userinfo['userid'] == $pm['fromuserid'] AND $pm['folderid'] == -1))
      {
          if (!empty(
  $cclist))
          {
              
  $ccrecipients implode(', '$cclist);
          }
          if (!empty(
  $bcclist) AND $vbulletin->userinfo['userid'] == $pm['fromuserid'] AND $pm['folderid'] == -1)
          {
              if (empty(
  $cclist) AND count($bcclist == 1))
              {
                  
  $ccrecipients implode(', '$bcclist);
              }
              else
              {
                  
  $bccrecipients implode(', '$bcclist);
              }
          }

          
  $show['recipients'] = true;
      }

      
  // generate navbar
      
  $navbits['private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "folderid=$pm[folderid]"] = $foldernames["{$pm['folderid']}"];
      
  $navbits[''] = $pm['title'];

      
  $templatename 'pm_showpm';
  }

  // ############################### start pm folder view ###############################
  if ($_REQUEST['do'] == 'messagelist')
  {
      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(
          
  'folderid'   => TYPE_INT,
          
  'perpage'    => TYPE_UINT,
          
  'pagenumber' => TYPE_UINT
      
  ));

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_messagelist_start')) ? eval($hook) : false;

      
  $folderid $vbulletin->GPC['folderid'];

      
  $folderjump construct_folder_jump(0$vbulletin->GPC['folderid']);
      
  $foldername $foldernames["{$vbulletin->GPC['folderid']}"];

      
  // count receipts
      
  $receipts $db->query_first_slave("
          SELECT
              SUM(IF(readtime <> 0, 1, 0)) AS confirmed,
              SUM(IF(readtime = 0, 1, 0)) AS unconfirmed
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "pmreceipt
          WHERE userid = " 
  $vbulletin->userinfo['userid']
      );

      
  // get ignored users
      
  $ignoreusers preg_split('#\s+#s'$vbulletin->userinfo['ignorelist'], -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

      
  $totalmessages intval($messagecounters["{$vbulletin->GPC['folderid']}"]);

      
  // build pm counters bar, folder is 100 if we have no quota so red shows on the main bar
      
  $tdwidth = array();
      
  $tdwidth['folder'] = ($permissions['pmquota'] ? ceil($totalmessages $permissions['pmquota'] * 100) : 100);
      
  $tdwidth['total'] = ($permissions['pmquota'] ? ceil($vbulletin->userinfo['pmtotal'] / $permissions['pmquota'] * 100) - $tdwidth['folder'] : 0);
      
  $tdwidth['quota'] = 100 $tdwidth['folder'] - $tdwidth['total'];

      
  $show['thisfoldertotal'] = iif($tdwidth['folder'], truefalse);
      
  $show['allfolderstotal'] = iif($tdwidth['total'], truefalse);
      
  $show['pmicons'] = iif($vbulletin->options['privallowicons'], truefalse);

      
  // build navbar
      
  $navbits[''] = $foldernames["{$vbulletin->GPC['folderid']}"];

      if (
  $totalmessages == 0)
      {
          
  $show['messagelist'] = false;
      }
      else
      {
          
  $show['messagelist'] = true;

          
  // get a sensible value for $perpage
          
  sanitize_pageresults($totalmessages$vbulletin->GPC['pagenumber'], $vbulletin->GPC['perpage'], $vbulletin->options['pmmaxperpage'], $vbulletin->options['pmperpage']);
          
  // work out the $startat value
          
  $startat = ($vbulletin->GPC['pagenumber'] - 1) * $vbulletin->GPC['perpage'];

          
  // array to store private messages in period groups
          
  $pm_period_groups = array();

          
  // query private messages
          
  $pms $db->query_read_slave("
              SELECT pm.*, pmtext.*
                  " 
  iif($vbulletin->options['privallowicons'], ", icon.title AS icontitle, icon.iconpath") . "
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "pm AS pm
              LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "pmtext AS pmtext ON(pmtext.pmtextid = pm.pmtextid)
              " 
  iif($vbulletin->options['privallowicons'], "LEFT JOIN " TABLE_PREFIX "icon AS icon ON(icon.iconid = pmtext.iconid)") . "
              WHERE pm.userid=" 
  $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pm.folderid=" $vbulletin->GPC['folderid'] . "
              ORDER BY pmtext.dateline DESC
              LIMIT $startat, " 
  $vbulletin->GPC['perpage'] . "
          "
  );
          while (
  $pm $db->fetch_array($pms))
          {
              
  $pm_period_groupsfetch_period_group($pm['dateline']) ]["{$pm['pmid']}"] = $pm;
          }
          
  $db->free_result($pms);

          
  // display returned messages
          
  $show['pmcheckbox'] = true;

          require_once(
  DIR '/includes/functions_bigthree.php');

          foreach (
  $pm_period_groups AS $groupid => $pms)
          {
              if (
  preg_match('#^(\d+)_([a-z]+)_ago$#i'$groupid$matches))
              {
                  
  $groupname construct_phrase($vbphrase["x_$matches[2]_ago"], $matches[1]);
              }
              else
              {
                  
  $groupname $vbphrase["$groupid"];
              }
              
  $groupid $vbulletin->GPC['folderid'] . '_' $groupid;
              
  $collapseobj_groupid =& $vbcollapse["collapseobj_pmf$groupid"];
              
  $collapseimg_groupid =& $vbcollapse["collapseimg_pmf$groupid"];

              
  $messagesingroup sizeof($pms);
              
  $messagelistbits '';

              foreach (
  $pms AS $pmid => $pm)
              {
                  if (
  in_array($pm['fromuserid'], $ignoreusers))
                  {
                      
  // from user is on Ignore List
                      
  eval('$messagelistbits .= "' fetch_template('pm_messagelistbit_ignore') . '";');
                  }
                  else
                  {
                      switch(
  $pm['messageread'])
                      {
                          case 
  0// unread
                              
  $pm['statusicon'] = 'new';
                          break;

                          case 
  1// read
                              
  $pm['statusicon'] = 'old';
                          break;

                          case 
  2// replied to
                              
  $pm['statusicon'] = 'replied';
                          break;

                          case 
  3// forwarded
                              
  $pm['statusicon'] = 'forwarded';
                          break;
                      }

                      
  $pm['senddate'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pm['dateline']);
                      
  $pm['sendtime'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $pm['dateline']);

                      
  // get userbit
                      
  if ($vbulletin->GPC['folderid'] == -1)
                      {
                          
  $users unserialize($pm['touserarray']);
                          
  $touser = array();
                          
  $tousers = array();
                          if (!empty(
  $users))
                          {
                              foreach (
  $users AS $key => $item)
                              {
                                  if (
  is_array($item))
                                  {
                                      foreach(
  $item AS $subkey => $subitem)
                                      {
                                          
  $touser["$subkey"] = $subitem;
                                      }
                                  }
                                  else
                                  {
                                      
  $touser["$key"] = $item;
                                  }
                              }
                              
  uasort($touser'strnatcasecmp');
                          }
                          foreach (
  $touser AS $userid => $username)
                          {
                              eval(
  '$tousers[] = "' fetch_template('pm_messagelistbit_user') . '";');
                          }
                          
  $userbit implode(', '$tousers);
                      }
                      else
                      {
                          
  $userid =& $pm['fromuserid'];
                          
  $username =& $pm['fromusername'];
                          eval(
  '$userbit = "' fetch_template('pm_messagelistbit_user') . '";');
                      }

                      
  $show['pmicon'] = iif($pm['iconpath'], truefalse);
                      
  $show['unread'] = iif(!$pm['messageread'], truefalse);

                      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_messagelist_messagebit')) ? eval($hook) : false;

                      eval(
  '$messagelistbits .= "' fetch_template('pm_messagelistbit') . '";');
                  }
              }

              
  // free up memory not required any more
              
  unset($pm_period_groups["$groupid"]);

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_messagelist_period')) ? eval($hook) : false;

              
  // build group template
              
  eval('$messagelist_periodgroups .= "' fetch_template('pm_messagelist_periodgroup') . '";');
          }

          
  // build pagenav
          
  $pagenav construct_page_nav($vbulletin->GPC['pagenumber'], $vbulletin->GPC['perpage'], $totalmessages'private.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . 'folderid=' $vbulletin->GPC['folderid'] . '&amp;pp=' $vbulletin->GPC['perpage']);
      }

      if (
  $vbulletin->GPC['folderid'] == -1)
      {
          
  $show['sentto'] = true;
          
  $show['movetofolder'] = false;
      }
      else
      {
          
  $show['sentto'] = false;
          
  $show['movetofolder'] = true;
      }

      
  $templatename 'pm_messagelist';

  }

  // #############################################################################

  if ($templatename != '')
  {
      
  // draw cp nav bar
      
  construct_usercp_nav($templatename);

      
  // build navbar
      
  $navbits construct_navbits($navbits);
      eval(
  '$navbar = "' fetch_template('navbar') . '";');

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('private_complete')) ? eval($hook) : false;

      
  // print page
      
  eval('$HTML = "' fetch_template($templatename) . '";');
      eval(
  'print_output("' fetch_template('USERCP_SHELL') . '");');
  }

  /*======================================================================*\
  || ####################################################################
  || # Downloaded: none
  || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 21591 $
  || ####################################################################
  \*======================================================================*/
  ?>

  وياليت اجلد لها حل وفي اقرب وقت
  وعلى فكره حتى لو حملت الملف المنتدى ما يفتح معي

  تحياتي

  "
  عبدالرحمن الشمري

  زوايا لخدمات التصميم
  لرؤية أعمالي
  لطلب التصميم
  وللتبادل الاعلاني
  يستخدم العضويه [2]
  قديمة 18 - 11 - 2007, 13:54
  المشاركة 2
  صورة 'وائل الظفيري' الرمزية
  وائل الظفيري
  :: عضو نشيط ::
  تاريخ الإنضمام: 04 - 11 - 2006
  رقم العضوية : 27813
  الدولة : الجنه باذن الله
  العمر: 28
  المشاركات: 2,114
  افتراضي
  ارفع ملف global.php من جديد


  واذا مانفع جرب توقف الهاكات
  (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) [الإسراء: 88].

  1. اغلاق المنتدى اوقات الصلوات الخمس.
  قديمة 18 - 11 - 2007, 13:55
  المشاركة 3
  صورة 'MeliX_MaN' الرمزية
  MeliX_MaN
  :: عضـــو::
  تاريخ الإنضمام: 26 - 04 - 2007
  رقم العضوية : 35398
  الدولة : Linux
  المشاركات: 84
  افتراضي
  أخي أعتقد أن موقعك ما يدعم php
  عشان كدة صار معك طلب ملف أعتقد أنه الأندكس و موقعك ما استطاع يفمه
  --------
  عن انس رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ( قال الله تعالى : يا ابن ادم ! إنك ما دعـوتـني ورجوتـني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ! لو بلغـت ذنـوبك عـنان السماء ، ثم استغـفـرتـني غـفـرت لك ، يا ابن آدم ! إنك لو اتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتـني لا تـشـرك بي شيئا لأتـيـتـك بقرابها مغـفـرة ).
  رواه الترمذي [ رقم : 3540 ] وقال : حديث حسن صحيح .
  قديمة 18 - 11 - 2007, 14:01
  المشاركة 4
  صورة 'MeliX_MaN' الرمزية
  MeliX_MaN
  :: عضـــو::
  تاريخ الإنضمام: 26 - 04 - 2007
  رقم العضوية : 35398
  الدولة : Linux
  المشاركات: 84
  افتراضي
  عذرا أخي
  الملف هو private.php
  عطل الهاكات و يصير خير كما قال الأخ وائل
  --------
  عن انس رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ( قال الله تعالى : يا ابن ادم ! إنك ما دعـوتـني ورجوتـني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ! لو بلغـت ذنـوبك عـنان السماء ، ثم استغـفـرتـني غـفـرت لك ، يا ابن آدم ! إنك لو اتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتـني لا تـشـرك بي شيئا لأتـيـتـك بقرابها مغـفـرة ).
  رواه الترمذي [ رقم : 3540 ] وقال : حديث حسن صحيح .
  اضافة رد
  العلامات المرجعية

  طلب ترقية ستايل فهرس دورة تركيـب و تطوير المنتديات و تصميم الستايــلات

  أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
  ابحث في الموضوع:

  البحث المتقدم
  طرق العرض  الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 17:41.
  المعهد غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
  فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
  التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي معهد ترايدنت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

  جميع الحقوق محفوظة Traidnt 2018
  • 00966138651070
  • 00966138648289
  • 2051033691
  Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
  SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.