×

ساعدوني اذا ممكن

السلام عليكم شوفو فيه مكان زياده هنا عامل عليه اكس بدي اشيله كيف اعتقد من الفورمهوم <p align="center">$stylevar[htmldoctype] <html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]"> <head> <!-- no cache
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:08
المشاركة 1
افتراضي

ساعدوني اذا ممكن بدون إجابة

السلام عليكم

شوفو

ساعدوني اذا ممكن

فيه مكان زياده هنا عامل عليه اكس بدي اشيله

كيف

اعتقد من الفورمهوم<p align="center">$stylevar[htmldoctype]
<html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
<!-- no cache headers -->
<meta **********="Pragma" content="no-cache" />
<meta **********="Expires" content="-1" />
<meta **********="Cache-Control" content="no-cache" />
<title><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_powered_by_vbulletin]</phrase></title>
$headinclude
</head>
<body>
$header </p>
<p align="center">
&nbsp;</p>

<p align="center">$navbar

<!-- main -->
</p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="100%" id="table3" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="serqeh/images/back.gif">
<p align="center">
<img border="0" src="serqeh/images/zinh_01.gif" align="left" hspace="0" width="156" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/zinh_03.gif" align="right" hspace="0" width="202" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/zinh_02.gif" width="242" height="80"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<tr>
<td class="tcat" colspan="<if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
<p align="center">6<else />5</if>"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" colspan="<if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
<p align="center">6<else />5</if>">
<phrase 1="faq.php?$session[sessionurl]" 2="register.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
</td>
</tr>
<!-- / guest welcome message -->
</if>
</thead>
$forumbits
<tbody>
<tr>
<td class="tfoot" align="center" colspan="<if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">6<else />5</if>"><div class="smallfont"><strong>
<a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread">$vbphrase[mark_forums_read]</a>
&nbsp; &nbsp;
<a href="showgroups.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[view_forum_leaders]</a>
</strong></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="100%" id="table4" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="serqeh/images/images/back.gif">
<p align="center">
<img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_01.gif" align="left" hspace="0" width="202" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_03.gif" align="right" hspace="0" width="156" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_02.gif" width="242" height="80"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<!-- /main -->

<p align="center">

<br />
<br />

<!-- what's going on box -->
</p>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="serqeh/images/back.gif">
<p align="center">
<img border="0" src="serqeh/images/zinh_01.gif" align="left" hspace="0" width="156" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/zinh_03.gif" align="right" hspace="0" width="202" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/zinh_02.gif" width="242" height="80"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">
<p align="center">$vbphrase[whats_going_on]</td>
</tr>
</thead>
<if condition="$show['loggedinusers']">
<!-- logged-in users -->
<tbody>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<p align="center">
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_activeusers].gif" alt="" border="0" /></a>
<a href="online.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[currently_active_users]</a>: $totalonline (<phrase 1="$numberregistered" 2="$numberguest">$vbphrase[x_members_and_y_guests]</phrase>)
,<if condition="$show['pmstats']"><phrase 1="$vbphrase[unread_x_nav_compiled]" 2="$vbphrase[total_x_nav_compiled]" 3="$session[sessionurl_q]">$vbphrase[private_messages_nav]</phrase></if></td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_activeusers]">
<tr>
<td class="alt2">
<p align="center"><a href="online.php?$session[sessionurl]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/whos_online.gif" alt="$vbphrase[view_whos_online]" border="0" /></a></td>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="smallfont">
<div style="white-space: nowrap">
<p align="center"><phrase 1="$recordusers" 2="$recorddate" 3="$recordtime">$vbphrase[most_users_ever_online_was_x_y_at_z]</phrase></div>
<div>
<p align="center">$activeusers</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->


</if>

<tbody>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<p align="center">
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_stats].gif" alt="" border="0" /></a>
<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_stats]">
<tr>
<td class="alt2">
<p align="center"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/stats.gif" alt="<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>" border="0" /></td>
<td class="alt1" width="100%">
<div class="smallfont">
<div>
<p align="center">$vbphrase[threads]: $totalthreads, $vbphrase[posts]: $totalposts, $vbphrase[members]: $numbermembers</div>
<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
<if condition="$maxposter[userid]"><div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$maxposter[userid]" 2="$maxposter[username]">$vbphrase[most_active_user_in_forums]</phrase></div></if>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<if condition="$show['birthdays']">
<!-- today's birthdays -->
<tbody>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<p align="center">
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_birthdays].gif" alt="" border="0" /></a>
$vbphrase[todays_birthdays]
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_birthdays]">
<tr>
<td class="alt2">
<p align="center"><a href="calendar.php?$session[sessionurl]do=getday&amp;day=$today&amp;sb=1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/birthday.gif" alt="$vbphrase[view_birthdays]" border="0" /></a></td>
<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
<p align="center">$birthdays</div></td>
</tr>
</tbody>
<!-- end today's birthdays -->
</if>
<if condition="$show['upcomingevents']">
<tbody>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<p align="center">
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_events')"><img id="collapseimg_forumhome_events" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_events].gif" alt="" border="0" /></a>
<if condition="$show['todaysevents']">$vbphrase[todays_events]<else /><phrase 1="$vboptions[showevents]">$vbphrase[upcoming_events_for_the_next_x_days]</phrase></if>
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_events" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_events]">
<tr>
<td class="alt2">
<p align="center"><a href="calendar.php?$session[sessionurl]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/calendar.gif" alt="$vbphrase[calendar]" border="0" /></a></td>
<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">
<p align="center">$upcomingevents</div></td>
</tr>
</tbody>
</if>
</table>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="100%" id="table2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="serqeh/images/images/back.gif">
<p align="center">
<img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_01.gif" align="left" hspace="0" width="202" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_03.gif" align="right" hspace="0" width="156" height="80"><img border="0" src="serqeh/images/images/dwn_02.gif" width="242" height="80"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p align="center">
<br />
<!-- end what's going on box -->
<if condition="$show['topXstats']">
$topXstats
</if>

<!-- icons and login code -->
</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
<td>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_new.gif" alt="$vbphrase[contains_new_posts]" border="0" /></td>
<td class="smallfont">
<p align="center">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_new_posts]</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old.gif" alt="$vbphrase[contains_no_new_posts]" border="0" /></td>
<td class="smallfont">
<p align="center">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_no_new_posts]</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old_lock.gif" alt="$vbphrase[a_closed_forum]" border="0" /></td>
<td class="smallfont">
<p align="center">&nbsp; $vbphrase[forum_is_closed_for_posting]</td>
</tr>
</table>
</td>
<if condition="!$show['guest']">
<!-- member logout -->
<td align="$stylevar[right]">
<p align="center"><a href="login.php?$session[sessionurl]do=logout&amp;u=$bbuserinfo[userid]" onclick="return log_out()"><phrase 1="$bbuserinfo[username]">$vbphrase[log_out_x]</phrase></a></td>
<!-- end member logout -->
</if>
</tr>
</table>
<!-- / icons and login code -->

<p align="center">$footer </p>


ارجو احد يعدلي ياه علي اساس انه اشيل المكان الزياده هذا

كل الشكر
BaSeL VIP
المشاهدات 545 | التعليقات 14
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:13
المشاركة 2
صورة 'ياسر الشمراني' الرمزية
ياسر الشمراني
.:: عضو متألق ::.
تاريخ الإنضمام: 21 - 06 - 2005
رقم العضوية : 5313
الدولة : : : تــبـوك : : :
المشاركات: 9,355
افتراضي
ضع التمبلت في كود مرفق

لأن بعض الكلمات مشفره في المنتدى *****

في انتضارك .
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:18
المشاركة 3
U_4_Me
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 07 - 02 - 2007
رقم العضوية : 32507
المشاركات: 1,485
افتراضي
الصورة مو واضحة وارفق التمبلت نفحصة
“الحياه قصيره”
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:20
المشاركة 4
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
في المرفقات يا صديقي
الملفات المرفقة
نوع الملف : txt a.txt (10.4 كيلوبايت, عدد مرات المشاهدة 32 مرة)
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:33
المشاركة 5
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
في انتظاركم يا جماعه
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:49
المشاركة 6
صورة 'مدحت توتى' الرمزية
تاريخ الإنضمام: 19 - 05 - 2006
رقم العضوية : 24953
الدولة : ركن المشاكل والطلبات
المشاركات: 3,713
افتراضي
يا غـالى يا ريت ترفق الصـورة ايضـا لانهـا مش واضحـة
قديمة 16 - 02 - 2007, 01:51
المشاركة 7
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
الصوره في المرفقات
الصور المصغرة المرفقة
اضغط على الصورة المصغرة لمشاهدتها بحجمها الأصلي

اسم الصورة : dddd.JPG
عدد المشاهدات : 41
حجم الصورة : 95.2 كيلوبايت
رقم هوية الصورة : 109853  
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:05
المشاركة 8
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
وضعت الكود في المرفقات والصوره كمان

انتظركم :(
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:14
المشاركة 9
بروف
||| عضو التميز |||
تاريخ الإنضمام: 10 - 12 - 2005
رقم العضوية : 13808
الدولة : السعودية
المشاركات: 14,705
افتراضي
جرب المرفق
الملفات المرفقة
نوع الملف : txt aaa.txt (10.0 كيلوبايت, عدد مرات المشاهدة 33 مرة)
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:23
المشاركة 10
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
ما صار شي يا اخ صمرقع

!!
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:25
المشاركة 11
راكان العصيمي
.:: عضو متألق ::.
تاريخ الإنضمام: 21 - 12 - 2006
رقم العضوية : 29745
المشاركات: 10,823
افتراضي
انتظر الحل اخوي
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:32
المشاركة 12
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
في الانتظار يا صديقي
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:33
المشاركة 13
بروف
||| عضو التميز |||
تاريخ الإنضمام: 10 - 12 - 2005
رقم العضوية : 13808
الدولة : السعودية
المشاركات: 14,705
افتراضي
اخوي مو هذا موقعك ؟

قديمة 16 - 02 - 2007, 02:39
المشاركة 14
BaSeL VIP
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 25 - 01 - 2006
رقم العضوية : 17307
الدولة : GaZa
المشاركات: 1,186
افتراضي
صحيح اخي الصمرقع

اسف جدا

انا عملت تحديث ما لقيت تغييير

http://www.7koma.com/vb

بس شلت ال www.

لقيته تغير

يعني كان معلق

شكرا كل الشكر يا اخي

بارك الله فيك
BaSeL VIP
قديمة 16 - 02 - 2007, 02:51
المشاركة 15
بروف
||| عضو التميز |||
تاريخ الإنضمام: 10 - 12 - 2005
رقم العضوية : 13808
الدولة : السعودية
المشاركات: 14,705
افتراضي
حياك الله اخوي
 
اضافة رد
 

وش سالفة الإعلان هذا الي كل شوي يطلع لي اخوني عندي باك اب موقعي شلون ارفعه

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق العرض


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 14:52.
المعهد غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي معهد ترايدنت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

جميع الحقوق محفوظة Traidnt 2019
  • 00966138651070
  • 00966138648289
  • 2051033691
Powered by vBulletin® Version 3.8.11 .Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.